Visa varukorg (0)
Persona 5 Strikers Takeover

Användningsvillkor

Bakgrund

Dessa Användarvillkor, tillsammans med alla andra dokument som hänvisas till häri, anger de användningsvillkor under vilka du kan använda denna webbplats, https://www.shop4se.com/ ("Vår Webbplats"). Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant och se till att du förstår dem. Ditt godkännande att följa och vara bunden av dessa Användningsvillkor anses ske vid din första användning av Vår Webbplats. Om du inte samtycker till att följa och vara bunden av dessa Användarvillkor, måste du sluta använda Vår Webbplats omedelbart. Dessa Användningsvillkor gäller inte för försäljning av varor. Se vår Försäljnignsvillkor för mer information.

1. Definitioner och tolkning

1.1 I dessa Användarvillkor, om inte sammanhanget annars kräver, har följande uttryck följande betydelser:

"Konto"Innebär ett konto som krävs för att en användare ska få tillgång till och/eller använda vissa delar av vår webbplats, som beskrivs i paragraf 4;
"Innehåll"Betyder all text, bilder, ljud, video, skript, kod, programvara, databaser och all annan form av information som kan lagras på en dator som visas på, eller utgör en del av, Vår Webbplats;
"Användare"Innebär en användare av Vår Webbplats;
"Användarinnehåll"Innebär allt innehåll som skickats till Vår Webbplats av Användare, inklusive, men inte begränsat till, granska inlämning; och
"Vi/Oss/vår"Betyder Xbite Ltd , ett företag registrerat i England under 6520821, vars registrerade adress är Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

2. Information om oss

2.1 Vår Webbplats, https://www.shop4se.com/, ägs och drivs av Xbite Ltd, ett aktiebolag (LLC) registrerat i England under 6520821, vars registrerade adress är Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

3. Tillgång till Vår Webbplats

3.1 Tillgång till Vår Webbplats är gratis.

3.2 Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få tillgång till Vår Webbplats.

3.3 Tillgång till Vår Webbplats tillhandahålls "i den mån" och på en "som tillgänglig" basis. Vi kan ändra, suspendera eller avbryta Vår Webbplats (eller någon del av den) när som helst och utan någon förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig på något sätt om Vår Webbplats (eller någon del av den) inte är tillgänglig när som helst och under vilken period som helst.

4. Konton

4.1 Vissa delar av Vår Webbplats (inklusive möjligheten att köpa varor från Oss) kan kräva ett Konto för att få tillgång till dem.

4.2 Du får inte skapa ett Konto om du är under 18 år.

4.3 När du skapar ett Konto måste informationen du anger vara korrekt och fullständig. Om någon av dina uppgifter ändras vid ett senare tillfälle är det ditt ansvar att se till att ditt Konto hålls uppdaterat.

4.4 Vi rekommenderar att du väljer ett starkt lösenord för ditt Konto, som består av en kombination av gemener och versaler, siffror och symboler. Det är ditt ansvar att hålla ditt lösenord säkert. Du får inte dela ditt Konto med någon annan. Om du tror att ditt Konto används utan din tillåtelse, vänligen kontakta Oss omedelbart på Kontakt. Vi kan inte hållas ansvariga för obehörig användning av ditt Konto.

4.5 Du får inte använda någon annans Konto.

4.6 All personlig information som tillhandahålls på ditt Konto kommer att samlas in, användas och hållas i enlighet med dina rättigheter och våra skyldigheter enligt Dataskyddslagen GDPR, som anges i Paragraf 17.

4.7 Om du vill stänga ditt Konto kan du göra det när som helst. Att stänga ditt Konto kommer att resultera i att din information tas bort. Att stänga ditt Konto kommer också att ta bort åtkomst till områden på Vår Webbplats som kräver ett Konto för åtkomst.

4.8 Dina kreditkortsuppgifter lagras inte i våra system, när du gör en betalning skapas en säker token för att ersätta ditt kortnummer. Detta döljer dina uppgifter från oss själva och alla utom betalningshandläggaren som håller detaljerna i sina säkra system. Detta håller alla framtida betalningar enklare och säkrare för dig.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Med undantag för Användarinnehåll (se Paragraf 6), är allt innehåll på Vår Webbplats och upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som utestående i det innehållet, om det inte är särskilt märkt på annat sätt, tillhör eller har licensierats av oss. Allt innehåll (inklusive Användarinnehåll) skyddas av gällande Förenade kungarikets och internationella lagar och fördrag om immateriell egendom.

5.2 Med förbehåll för sub Paragraf 5.3 får du inte reproducera, kopiera, distribuera, sälja, hyra, underlicensera, lagra eller på något annat sätt återanvända innehåll från Vår Webbplats, såvida det inte ges uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

5.3 Du kan:

5.3.1 Få tillgång till, visa och använda Vår Webbplats i en webbläsare (inklusive webbläsarkapacitet inbyggd i andra typer av programvara eller app)5.3.2 Ladda ner Vår Webbplats (eller någon del av den) för cachlagring5.3.3 Skriv ut sida(or) från Vår Webbplats5.3.4 Ladda ner utdrag ur sidor på Vår Webbplats; och5.3.5 Spara sidor från Vår Webbplats för senare och/eller offline visning.

5.4 Vår status som ägare och tillverkare av innehållet på Vår Webbplats (eller för identifierade licensgivare, i förekommande fall) måste alltid erkännas.

5.5 Du får inte använda något innehåll som skrivits ut, sparats eller laddats ned från Vår Webbplats i kommersiellt syfte utan att först få en licens från Oss (eller våra licensgivare, i förekommande fall) att göra det.

6. Användarinnehåll

6.1 Användarinnehåll på Vår Webbplats inkluderar (men är inte nödvändigtvis begränsat till) produktrecensioner.

6.2 Ett Konto krävs om du vill skicka Användarinnehåll. Se Paragraf 4 för mer information.

6.3 Du samtycker till att du kommer att vara ensam ansvarig för ditt Användarinnehåll. Specifikt godkänner du, representerar och garanterar att du har rätt att skicka in Användarinnehållet och att allt sådant Användarinnehåll kommer att följa vår Användarpolicy för godtagbar användning, som beskrivs nedan i Paragraf 12.

6.4 Du samtycker till att du kommer att vara ansvarig gentemot Oss och kommer, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, att gottgöra oss för eventuella brott mot de garantier som ges av dig under sub-Paragraf 6.3. Du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster eller skador som drabbar Oss till följd av ett sådant brott.

6.5 Du (eller dina licensgivare, i förekommande fall) behåller äganderätten till ditt Användarinnehåll och alla immateriella rättigheter som utestående däri. När du skickar in Användarinnehåll ger du oss en ovillkorlig, icke-exklusiv, helt överförbar, royalty-fri, evig, oåterkallelig, global licens att använda, lagra, arkivera, syndikera, publicera, överföra, anpassa, redigera, reproducera, distribuera, förbereda härledda verk från, Visa, utföra och sub-licensiera ditt Användarinnehåll i syfte att driva och främja Vår Webbplats. Dessutom ger du även andra användare rätt att kopiera och citera ditt Användarinnehåll på Vår Webbplats.

6.6 Om du vill ta bort Användarinnehåll från Vår Webbplats kommer Användarinnehållet i fråga att raderas. Observera dock att cachning eller hänvisningar till ditt Användarinnehåll inte kan göras omedelbart otillgängliga (eller inte kan göras otillgängliga på alla där de befinner sig utanför vår rimliga kontroll).

6.7 Vi kan avvisa, omklassificera eller ta bort Användarinnehåll från Vår Webbplats där, enligt Vår egen åsikt, det bryter mot Vår Policy för Godtagbar Användning, eller om vi får ett klagomål från en tredje part och fastställer att Användarinnehållet i fråga ska tas bort som ett resultat.

7. Länkar till Vår Webbplats

7.1 Du kan länka till Vår Webbplats under förutsättning att:

7.1.1 du gör det på ett rättvist och lagligt sätt;7.1.2 du gör det inte på ett sätt som antyder någon form av förening, stöd eller godkännande från Vår sida där inget existerar;7.1.3 du inte använder några logotyper eller varumärken som visas på Vår Webbplats utan Vårt uttryckliga skriftliga tillstånd; och7.1.4 du gör det inte på ett sätt som beräknas skada Vårt rykte eller dra otillbörlig fördel av det.

7.2 Du kan länka till någon sida på Vår Webbplats.

7.3 Inramning eller inbäddning av Vår Webbplats på andra webbplatser är inte tillåtet utan Vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Vänligen kontakta Oss för ytterligare information.

7.4 Du får inte länka till Vår Webbplats från någon annan webbplats vars huvudsakliga innehåll innehåller material som:

7.4.1 är sexuellt explicit;7.4.2 är obscent, avsiktligt kränkande, hatiskt eller på annat sätt inflammatorisk;7.4.3 främjar våld;7.4.4 främjar eller bistår i någon form av olaglig verksamhet;7.4.5 diskriminerar eller på något annat sätt kränker någon person, grupp eller klass av personer, ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;7.4.6 är avsedd eller på annat sätt kan hota, trakassera, irritera, larma, besvära, störa eller skämma ut en annan person;7.4.7 eller på annat sätt kommer att vilseleda en annan person;7.4.8 är avsiktlig på ett eller annat sätt riskerar att inkräkta på (eller hota att göra intrång i) en annan persons privatliv;7.4.9 vilseledande utger sig för en person eller på annat sätt vilseleder identiteten eller tillhörigheten för en viss person på ett sätt som är beräknat att bedra (uppenbara parodier ingår inte i denna definition, förutsatt att de inte faller inom något av de andra bestämmelserna i denna under klausul 7.4);7.4.10 innebär någon form av anknytning till Oss där ingen existerar;7.4.11 gör intrång i eller hjälper till vid intrång i immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter) för någon annan part; eller7.4.12 görs i strid med någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, inklusive, men inte begränsat till, avtalsförpliktelser och förtroendeuppdrag.

7.5 Innehållsbegränsningarna i del klausul 7.4 gäller inte för innehåll som andra användare har lämnat till webbplatser, förutsatt att det primära syftet med webbplatsen överensstämmer med bestämmelserna i under klausul 7.4. Du är inte till exempel förbjuden att lägga upp länkar på allmänna sociala nätverkssajter bara för att en annan användare kan lägga upp sådant innehåll. Du är dock förbjuden att lägga upp länkar på webbplatser som fokuserar på eller uppmuntrar till inlämning av sådant innehåll från användare.

8. Länkar till Andra Webbplatser

8.1 Länkar till andra webbplatser kan ingå på Vår Webbplats. Om inte annat uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under Vår kontroll. Vi varken tar eller accepterar ansvar eller ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser. Införandet av en länk till en annan webbplats på Vår Webbplats är endast för information och innebär inte något godkännande av webbplatser själva eller av dem som har kontroll över dem.

9. Friskrivningsklausuler

9.1 Ingenting på Vår Webbplats utgör råd som du bör lita på. Den tillhandahålls endast för allmän information.

9.2 I den mån det är tillåtet enligt lag gör vi inga representationer, garantier eller garantier för att Vår Webbplats kommer att uppfylla dina krav, att den inte kommer att inkräkta på tredje mans rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med all programvara och hårdvara, eller att den kommer att vara säker. Om, som ett resultat av vår underlåtenhet att utöva rimlig vård och skicklighet, allt digitalt innehåll från Vår Webbplats skadar din enhet eller annat digitalt innehåll som tillhör dig, kan du ha rätt till vissa rättsmedel. För mer information om dina rättigheter och gottgörelser som konsument, kontakta din lokala medborgare rådgivning Bureau eller Trading Standards Office.

9.3 Vi gör rimliga ansträngningar för att se till att innehållet på Vår Webbplats är komplett, korrekt och aktuell. Vi gör dock inga utfästelser, garantier eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) om att innehållet är fullständigt, korrekt eller uppdaterat. Observera att detta undantag inte gäller information om varor till försäljning via Vår Webbplats. Se Vår Försäljningsvillkor för mer information

9.4 Vi är inte ansvariga för innehållet eller noggrannheten, eller för några åsikter eller värden som uttrycks i Användarinnehåll. Alla sådana åsikter eller värden tillhör den relevanta användaren och återspeglar inte Våra åsikter eller värderingar på något sätt.

10. Vårt Ansvar

10.1 Bestämmelserna i denna Paragraf 10 gäller endast användning av Vår Webbplats och inte försäljning av varor, som regleras separat av vår Försäljningsvillkor.

10.2 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag påtar vi oss inget ansvar gentemot någon användare för förlust eller skada, vare sig förutsebar eller på annat sätt, i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), för brott mot lagstadgad skyldighet, eller på annat sätt, som uppstår ur eller i samband med användning av ( eller oförmåga att använda) Vår Webbplats eller användning av eller tillit till något innehåll (inklusive Användarinnehåll) som ingår på Vår Webbplats.

10.3 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluter vi alla representationer, garantier och garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) som kan gälla Vår Webbplats eller något innehåll som finns på Vår Webbplats.

10.4 Vår Webbplats är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk. Om du är en företagsanvändare tar Vi inget ansvar för utebliven vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter; förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller anseende; förlust av förväntade besparingar; avbrott i verksamheten; indirekt eller följdskada.

10.5 Vi utövar all rimlig skicklighet och omsorg för att säkerställa att Vår Webbplats är fri från virus och annan skadlig kod. Men med förbehåll för sub- Paragraf 9.2, accepterar Vi inget ansvar för förlust eller skada till följd av ett virus eller annan skadlig kod, en distribuerad denial of service-attack, eller annat skadligt material eller händelse som kan inverka negativt på din maskinvara, programvara, data eller andra material som uppstår som ett resultat av din användning av Vår Webbplats (inklusive nedladdning av innehåll från den) eller någon annan webbplats som hänvisas till på Vår Webbplats.

10.6 Vi varken antar eller tar ansvar eller ansvar till följd av någon störning eller icke-tillgänglighet av Vår Webbplats till följd av externa orsaker inklusive, men inte begränsat till, ISP utrustning fel, host utrustning fel, kommunikationsnät fel, naturhändelser, krigshandlingar eller juridiska begränsningar och censur.

10.7 Ingenting i dessa AnvändarVillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt uppsåt, för dödsfall eller personskada till följd av oaktsamhet, eller för andra former av ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag. För fullständig information om konsumenternas lagliga rättigheter, inklusive de som rör digitalt innehåll, kontakta din lokala RådgivningsByrå eller handels Standards kontor.

11. Virus, Malware och Säkerhet

11.1 Vi utövar all rimlig skicklighet och omsorg för att säkerställa att vår webbplats är säker och fri från virus och annan skadlig kod.

11.2 Du är ansvarig för att skydda din maskinvara, programvara, data och annat material från virus, skadlig kod och andra säkerhetsrisker på Internet.

11.3 Du får inte avsiktligt införa virus eller annan skadlig kod, eller något annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt vare sig till eller via vår webbplats.

11.4 Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon del av Vår Webbplats, den server som Vår Webbplats är lagrad på, eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till Vår Webbplats.

11.5 Du får inte attackera vår webbplats med hjälp av en denial of service-attack, en distribuerad denial of service-attack, eller på något annat sätt.

11.6 Genom att bryta mot bestämmelserna i sub Paragrafer 11.3 till 11.5 kan du begå ett brott enligt datormissbrukslagen 1990. Alla sådana överträdelser kommer att rapporteras till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta fullt ut med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. Din rätt att använda Vår Webbplats kommer att upphöra omedelbart i händelse av en sådan överträdelse.

12. Godkänd Användarpolicy

Du får endast använda Vår Webbplats på ett sätt som är lagligt och som överensstämmer med bestämmelserna i denna paragraf 12. Specifikt:

12.1.1 du måste se till att du följer alla lokala, nationella eller internationella lagar och/eller regler;12.1.2 du får inte använda Vår Webbplats på något sätt, eller för något ändamål, som är olagligt eller bedrägligt;12.1.3 du får inte använda Vår Webbplats för att medvetet skicka, ladda upp eller på något annat sätt överföra data som innehåller någon form av virus eller annan skadlig kod, eller andra koder som är gjorda är till för att negativt påverka datorns hårdvara, programvara eller data av något slag; och12.1.4 du får inte använda Vår Webbplats på något sätt, eller för något ändamål, som är avsedd att skada någon person eller personer på något sätt.

När du skickar in Användarinnehåll (eller kommunicerar på något annat sätt via Vår Webbplats), får du inte överlämna, kommunicera eller på annat sätt göra något som:

12.2.1 är sexuellt explicit;12.2.2 är obscent, avsiktligt kränkande, hatiskt eller på annat sätt inflammatorisk;12.2.3 främjar våld;12.2.4 främjar eller bistår i någon form av olaglig verksamhet;12.2.5 diskriminerar eller på något sätt kränker någon person, grupp eller klass av personer, ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;12.2.6 är avsett eller på annat sätt kan hota, trakassera, irritera, larma, besvära, störa eller skämma ut en annan person;12.2.7 beräknas eller på annat sätt kan vilseleda;12.2.8 är avsiktligt eller på annat sätt benägen att kränka (eller hota att kränka) en annan persons rätt till privatliv;12.2.9 vilseledande personifierar någon person eller på annat sätt missvisande representerar din identitet eller tillhörighet på ett sätt som beräknas för att bedra (uppenbara parodier inte ingår i denna definition förutsatt att de inte omfattas av någon av de andra bestämmelserna i denna sub Paragraf 12.2);12.2.10 innebär någon form av anknytning till Oss där ingen existerar;12.2.11 gör intrång i eller hjälper till vid intrång i immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken och databasrättigheter) för någon annan part; eller12.2.12 är i strid med någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, inklusive, men inte begränsat till, avtalsförpliktelser och förtroendeuppdrag.

12.3 Vi förbehåller oss rätten att suspendera eller avsluta din åtkomst till Vår Webbplats om du väsentligt bryter mot bestämmelserna i denna paragraf 12 eller någon av de andra bestämmelserna i dessa Användarvillkor. Närmare bestämt kan vi vidta en eller flera av följande åtgärder:

12.3.1 stänga av, tillfälligt eller permanent, ditt konto och/eller din rätt att få tillgång till Vår Webbplats;12.3.2 ta bort allt Användarinnehåll som du har skickat in och som bryter mot denna Godkända Användarpolicy;12.3.3 utfärda dig en skriftlig varning;12.3.4 vidta rättsliga åtgärder mot dig föråterbetalning av eventuella och alla relevanta kostnader på en ersättningsgrund till följd av din överträdelse;12.3.5 vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig i förekommande fall;12.3.6 lämna sådan information till brottsbekämpande myndigheter som krävs eller som Vi anser skäligen nödvändigt; och/eller12.3.7 andra åtgärder som Vi anser rimligen lämpliga (och lagliga).

12.4 Vi utesluter härmed allt ansvar som uppstår till följd av några som helst handlingar (inklusive, men inte begränsat till de som anges ovan) som vi kan vidta som svar på överträdelser av dessa Användarvillkor.

13. Sekretess och Cookies

13.1 Användning av Vår Webbplats styrs också av Vår Cookie-och Integritetspolicy, tillgänglig från Cookie Policy och Integritetspolicy. Dessa Policyies ingåri dessa Användningsvillkor genom denna referens.

14. Ändringar av dessa Användningsvillkor

14.1 Vi kan ändra dessa Användningsvillkor när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid din första användning av Vår Webbplats efter att ändringarna har genomförts. Du rekommenderas därför att kontrollera denna sida då och då.

14.2 I händelse av konflikt mellan den aktuella versionen av dessa Användarvillkor och eventuella tidigare versioner, ska de bestämmelser som är aktuella och i praktiken gälla om inte annat uttryckligen anges.

15. Kontakta Oss

15.1 För att kontakta Oss, vänligen maila Oss på [email protected] eller använda någon av de metoder som anges på Vår kontakt sida.

16. Meddelanden från Oss

16.1 Om Vi har dina kontaktuppgifter (om du till exempel har ett Konto) kan Vi emellanåt skicka viktiga meddelanden via e-post. Sådana meddelanden kan avse viktiga frågor, men är inte begränsat till, serviceändringar, ändringar av dessa Användarvillkor, Våra Försäljningsvillkor och ändringar i ditt Konto.

16.2 Vi kommer aldrig att skicka marknadsföringsmeddelanden av något slag utan ditt uttryckliga medgivande. Om du ger ett sådant medgivande kan du när som helst välja bort det. Alla marknadsföringsmeddelanden som skickas av Oss inkluderar en länk för att avsluta prenumerationen. Alternativ för e-postmarknadsföring kan också ändras i Kommunikationcenter. Om du väljer att inte ta emot e-post från Oss när som helst kan det ta upp till 7 arbetsdagar för oss att uppfylla din begäran. Under den tiden kan du fortsätta att ta emot e-post från Oss.

16.3 För frågor eller klagomål om kommunikation från Oss (inklusive, men inte begränsat till marknadsföring av e-post), vänligen kontakta Oss på [email protected] eller via kontaktsidan.

17. Dataskydd

17.1 All personlig information som Vi samlar in kommer att samlas, användas och hållas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen GDPR och dina rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

17.2 Vi kan använda din personliga information för att:

17.2.1 Tillhandahålla och administrera ditt Konto;17.2.2 Svara på all kommunikation du skickar till Oss;17.2.3 Skicka viktiga meddelanden till dig, som beskrivs i Paragraf 16;

17.3 Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

18. Lag och Jurisdiktion

18.1 Dessa Regler och Villkor, och förhållandet mellan dig och Oss (oavsett om avtalet eller annat) ska regleras av, och tolkas i enlighet med lagen i England & Wales.

18.2 Om du är konsument kommer du att omfattas av alla tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i under klausul 18.1 ovan tar bort eller minskar dina rättigheter som konsument att åberopa dessa bestämmelser.

18.3 Om du är konsument, ska alla tvister, tvister, förfaranden eller anspråk mellan dig och oss som rör dessa villkor eller förhållandet mellan dig och Oss (oavsett om de är avtalsenliga eller på annat sätt) omfattas av domstolarnas behörighet i England, Wales, Skottland eller Nordirland, som bestäms av din hemvist.

18.4 Om du är ett företag, eventuella tvister om dessa Regler och Villkor, förhållandet mellan dig och Oss, eller alla frågor som uppstår av dessa eller associerade därmed (oavsett om avtal eller annat) ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion av domstolarna av England & Wales.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.